Kancelaria Adwokacka
Sylwia Tomczak – Zarębska
Hominum causa omne ius constitutum est
Wszelkie prawo ustanowione zostało dla ludzi
O KANCELARII

Witamy Państwa.
 
Adwokat Sylwia Tomczak – Zarębska jest wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniła pracę magisterską pt. „Błąd w sztuce lekarskiej jako podstawa odpowiedzialności karnej lekarza”. W czasie studiów doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii adwokackiej, natomiast po ukończeniu studiów w PZU. Przez kolejne 7 lat pracowała w Urzędzie Skarbowym, gdzie uzyskała mianowanie na urzędnika Służby Cywilnej. Po odbyciu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego przez 5 lat pracowała w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Poznaniu.
 
Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną szczególnie w zakresie prawa karnego, a także prawa cywilnego, ze wskazaniem na prawo rodzinne i spadkowe. Zakres pomocy prawnej obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację przed Policją, prokuraturą, sądami oraz organami administracji publicznej (urząd skarbowy, urząd kontroli skarbowej, urząd celny), sporządzanie pism procesowych, umów oraz opinii prawnych. Znaczne doświadczenie Kancelaria posiada w zakresie obrony w procesie karnym oraz karnym skarbowym, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego, a także odwoławczego. Kancelaria zajmuje się także prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w przedmiocie alimentów, rozwodów, kontaktów z dzieckiem, czy też władzy rodzicielskiej. Kancelaria nawiązuje stałą lub okresową współpracę w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Staramy się, by nasze usługi cechowała rzetelność, wysoki poziom merytoryczny, poparty wiedzą i doświadczeniem oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Niezwykle ważne dla Kancelarii jest zapewnienie reprezentowanym osobom realizacji zagwarantowanych im praw przez Konstytucję RP oraz Konwencje (o ochronie praw człowieka, dot. osób niepełnosprawnych), zwłaszcza szeroko rozumianego prawa do obrony.
 
Zapraszamy do współpracy.
ZAKRES USŁUG
Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej w szczególności z następujących dziedzin prawa:

PRAWO KARNE

Reprezentacja Klienta na każdym etapie postępowania karnego – począwszy od momentu zatrzymania, przez postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem I instancji, postępowanie odwoławcze, kasacyjne a także postępowanie wykonawcze.

Prawo wykroczeń – obrona obwinionego przed sądami w sprawach o wykroczenia, jak i reprezentacja pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, sporządzanie i wnoszenie pism procesowych w toku postępowania oraz środków odwoławczych.

Prawo karne – obrona podejrzanego i oskarżonego w zakresie wszystkich przestępstw, w tym udział w posiedzeniach dotyczących tymczasowego aresztowania, przygotowywanie pism procesowych, sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych, sporządzanie apelacji, sporządzanie kasacji, reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, doradztwo w zakresie dobrowolnego poddania się karze, reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie czy tymczasowe aresztowanie.

Prawo wykonawcze – sporządzanie pism procesowych w zakresie odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, a także warunkowego przedterminowego zwolnienia.

PRAWO RODZINNE
Reprezentacja w sprawach o rozwód (z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie), separację, podział majątku wspólnego, o alimenty (na dziecko, na współmałżonka), władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, sporządzanie pism procesowych.
PRAWO CYWILNE

Reprezentacja stron w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu zobowiązań wynikających z prawa cywilnego np. w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie, w postępowaniu o zawezwane do próby ugodowej, w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie kasacji.

Prawo spadkowe – reprezentacja stron w postępowaniu sądowym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o zabezpieczenie spadku, o dział spadku, sporządzanie pism procesowych.

Prawo medyczne – sprawy z zakresu błędu w sztuce lekarskiej (odszkodowanie), naruszenie praw pacjenta (zadośćuczynienie).

WYNAGRODZENIE

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
adw. Sylwia Tomczak – Zarębska
ul. Franciszka Morawskiego 1, 60 – 239 Poznań
+48 737 484 809
adwokat.tomczak.zarebska@gmail.com
www.adwokattomczakzarebska.pl